Joint Board


Secretary

Pratibha Gawade

Pratibha Gawade


Joint Program Director Of Events

Kapil

Kapil Marathe

Vishrut Shant

Vishrut Shant


Joint Program Director Of Publicity

Atique

Atique Pathan

Mehboob Kalawant

Mehboob Kalawant

Akshata Deshmukh

Akshata Deshmukh


Joint Club Service Director

Snehal Bhojne

Snehal Bhojane

Pratik Bhagwat

Pratik Bhagwat

Mayuresh

Mayuresh Madane


Joint Aptitude Developer

Arnav Pachghare

Arnav Pachghare


Joint Program Director Of Finance

Saurabh

Saurabh Bhalkikar

Awantika

Awantika Shinde


Joint Art Director

Tushar

Tushar Gavit

Rohit Bhat

Rohit Bhat

Aniket Joshi

Aniket Joshi

Vidisha Jagtap

Vidisha Jagtap


Joint Web Developer

Sankalp Bhagat

Sankalp Bhagat

Shubham Karale


Joint Alumni Relation Officer

Akshaya

Akshaya Nimbhorkar

Mihir

Mihir Kulkarni


Joint External Relations Officer

Swaroop Salokhe

Swaroop Salokhe